Меню Затваряне

Доклад за проведено самооценяване

Периодът на самооценяване в СУ „Христо Ботев“ Ветрино обхваща две учебни години – 2017/2018г. и 2018/2019г. за провеждане на самооценяването директорът със своя заповед №РД-157/08.11.2019г. е определил работна група в състав:

 Председател: Севдалина Бъчварова – зам.директор по учебната дейност

 Членове:

Петър Петров – главен учител

Пенка Благоева – психолог

Мариана Янкова – старши учител

Галина Стойкова – отговорник за административната дейност

 В изпълнение на своите задължения, работната група разработи процедурата, по която да се извърши самооценяването, включваща критерии и показатели, формата и съдържанието на доказателствения материал; проведе проучвания, наблюдения и анализи. В заповедта е определен период на действие на групата за самооценяване: от издаването на заповедта до 31.01.2020г. В процедурата по самооценяването са определени две области на самооценка:

Първа област: Управление на институцията – управление на училището /планиране, организиране и контрол в училищната организация, образователна среда и училищна култура, вътрешна и външна комуникация, маркетингова дейност и взаимодействие с общността/; управление на човешките ресурси /планиране, подбор и развитие на персонала, квалификация, стимулиране на персонала за иновации и за създаване и популяризиране на добри практики/; управление на финансовите и материалните ресурси /управление на финансовите ресурси, материално-техническа база и условия за реализация на образователно-възпитателния процес/

 Втора област: Образователен процес – процес на обучение /планиране и предварителна подготовка, процес на преподаване, процес на учене-учебна дейност на учениците/; оценяване на учениците и проследяване на напредъка им /оценяване и самооценяване, напредък на учениците/; взаимодействие и подкрепа /подкрепа на образователното и личностното развитие на учениците, съобразно техните актуални потребности и способности, взаимоотношения и общуване между учителя и учениците и между самите ученици, взаимодействие със социалната среда/; професионално развитие на учителя.

В процедурата самооценяването е определено като процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури, критерии и съответния инструментариум към тях. Използван инструментариум:

  • Чек-листове
  • Анкети – с родители, с учители, с ученици
  • Справки
  • Проучване на документация
  • Наблюдения, разговори

 Самооценяването се извърши след проведена информационна кампания сред учениците, учителите, другите педагогически специалисти и родителите.

Окончателна оценка  от самооценяването:

77,56 точки от максимален брой 95 точки

по скалата за оценяване: ОТЛИЧНА

Докладът е достъпен на адрес:

https://schoolvetrino.org/wp-content/uploads/2020/07/Doklad2020.pdf

Последвайте ни и харесайте: