Меню Затваряне

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА  ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

 

Лични данни: Всяка информация, която може да бъде свързана с конкретно идентифицирано лице пряко или непряко:  ЕГН, име, адрес, онлайн идентификатори, специфични за физическата, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна, социална идентичност.

Специални категории лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледни, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуална оринетация.

Обработването на лични данни представлява процес, който може да включва една или повече фази на събиране, структуриране, съхраняване, промяна, анализиране, разпространение, прехвърляне на данни, като за това са предприети технически и организационни мерки за защита

 Във връзка с осъществяването на образователния процес, ние от  СУ „Христо Ботев събираме следните категории данни:

 • Лични данни на ученика – ЕГН, адрес, гражданство, месторождение;
 • Здравна и медицинска информация /личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др./
 • Информация за специални образователни потребности на учениците;
 • Информация за присъствие и отсъствия на ученика;
 • Информация за полагане на изпити / НВО, ДЗИ, олимпиади, състезания, конкурси и др./
 • Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученическа книжка, ученическа лична карта;
 • Информация за здравно осигуряване /за лица над 18 години/ и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане;
 • Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.
 • Информация за членовете на обществения съвет – име, адрес, месторабота, телефон, е-mail;
 • Информация за получени дарения;
 • Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техните досиета или документи.

Ние обработваме личните данни на базата на законово основание:

 • Закон за предучилищното и училищно образование;
 • Държавни образователни стандрати;
 • Кодекс на труда;
 • Кодекс за социално осигуряване;
 • Закон за закрила на детето;

Получатели на личните Ви данни могата да бъдат:

 • Служители на СУ „Христо Ботев“;
 • Други училища или детски градини;
 • Организации, обработващи данни от наше име;
 • Институции в сферата на образованието – МОН, РУО;
 • Общинска администрация;
 • НАП, Дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ, както и други публични органи, когато това произтича от законови разпоредби;
 • Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, МВР;
 • Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместна дейност /туристически агенции, външни фирми провеждащи обучителни курсове и др./

Събираме лични данни на основание съгласие: В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето съгласие за обработване  на определена категория лични данни:

 • Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни, или факултативни дейности, когато данните не се събират въз оснсова на законово задължение и за които се изисква съгласие на ученик или родител;
 • Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на ученика;
 • Реализиране на фото или видеоматериали във връзка с дейности, проекти на училището

/ снимки, клипове на ученици и родители/

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например: когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която очаквате да Ви отговорим.

 

Срок, за който ще се съхраняват личните ви данни

Освен, ако в известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изсква от нас:

 • В съответствие с нашите законови задължения;
 • Да изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие, или за която е налице сключен договор;
 • Във връзка с възможен иск или защита в съда.

Права, с които разполагате във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни които сте ни предоставили, Вие имате право да изискато от нас:

 1. Достъп до личните ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на лични данни.
 5. Преносимост на данните.
 6. Право на жалба до надзорен орган.

От кого можете да получите допълнителна информация? Надзорен орган, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни в РБългария е Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/

 

Документи свързани със защитата на личните данни