Меню Затваряне

Заповед РД-211/31.08.2012

З А П О В Е Д

№ РД-211/31.08. 2012 г.

с.Ветрино

 На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП, във връзка  с чл.25, ал.2, т.1 и т.2 от ППЗНП, съгласно Решение №.171 от Протокол № 11/25.07.2012 год. на ОбС Ветрино, във връзка с чл.79 от НПУРИВСОВ и Протокол №1/30.08.2012г. на Комисия назначена с моя Заповед №РД – 202/17.08.2012г.,

НАРЕЖДАМ:

1.Да се сключи договор за отдаване под наем на земеделска земя,  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 055036 /нула, пет, пет, нула, три, шест/, с площ от 213,809 дка / двеста и тринадесет  декара осемстотин и девет квадратни метра/, находящ се в землището на с.Ветрино, община Ветрино, област Варна, ЕКАТТЕ 10865, в местността „Терасите”, с начин на трайно ползване- НИВА, категория на земята при неполивни условия – Втора,  за пет стопански години  с участника спечелил търга – ”СКАЙ – К” АД,  представлявано от  Ивайло Красимиров Илиев – управител, ЕИК 103623904, при цена от 90,00 лв/дка годишен наем;

Внесеният депозит за имота, да се прихване от дължимата наемна годишна  цена, за първата стопанска година, преди сключването на договора.

2.Да се сключи договор за отдаване под наем на земеделска земя,  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 056001 /нула, пет, шест, нула, нула, едно/, с площ от 446,509 дка /четиристотин четиридесет и шест декара и петстотин и девет квадратни метра /, находящ се в землището на с.Ветрино, община Ветрино, област Варна, ЕКНМ 10865, в местността „Геренчетата”, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия- Четвърта,  за пет стопански години  с участника спечелил търга – ”АГРО” ЕООД, представлявано от  Деян Росенов Овчаров – управител, ЕИК 103765583, при цена от 103,50 лв/дка годишен наем;

Внесеният депозит за имота, да се прихване от дължимата наемна годишна  цена, за първата стопанска година, преди сключването на договора.

3.Да се сключи договор за отдаване под наем на земеделска земя, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 109098 /едно, нула, девет, нула, девет,  осем/, с площ от 110,554 дка /сто и десет декара и петстотин петдесет и четири квадратни метра/, находящ се в землището на с.Ветрино, община Ветрино, област Варна, ЕКНМ 10865, в местността „Геренски път”, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия- Четвърта,  за пет стопански години  с участника спечелил търга – ”АГРО” ЕООД, представлявано от  Деян Росенов Овчаров – управител, ЕИК 103765583, при цена от 85,50 лв/дка годишен наем;

Внесеният депозит за имота, да се прихване от дължимата наемна годишна  цена, за първата стопанска година, преди сключването на договора.

4.Да се сключи договор за отдаване под наем на земеделска земя, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 071031 / нула, седем, едно,  нула, три, едно /, с площ от 110,002 дка /сто и десет декара и нула нула и два квадратни метра /, находящ се в землището на с.Ветрино, община Ветрино, област Варна, ЕКНМ 10865, в местността „До Черкеза”, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия- Втора, за пет стопански години  с участника спечелил търга – ”АГРО” ЕООД, представлявано от  Деян Росенов Овчаров – управител, ЕИК 103765583, при цена от 108,00 лв/дка годишен наем;

Внесеният депозит за имота, да се прихване от дължимата наемна годишна  цена, за първата стопанска година, преди сключването на договора.

5.Настоящата заповед да бъде съобщена на участниците в търга  по реда на чл.61 от АПК.

6. След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилите публичния търг участници, като те се задължават да внесат достигнатата годишна наемна цена за първата стопанска година в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на връчване на заповедта.

7. Всички документи, доказващи извършените плащания от наемателите да се представят преди подписването на договорите в администрацията на СОУ „Христо Ботев” с.Ветрино.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок по реда на АПК, чрез Директора на СОУ „Христо Ботев” с.Ветрино.

Контрола по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на главния счетоводител при  СОУ „Христо Ботев” с.Ветрино  за сведение и изпълнение.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА

Директор СОУ „Христо Ботев”