Меню Затваряне

Документи

Годишен план за учебната 2022-2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на ученици от СУ „Христо Ботев“ за учебната 2022-2023 година

План за повишаване на резултатите от национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити за учебната 2022-2023 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ „Христо Ботев“ за учебната 2022-2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи за 2022-2023 година

План за работата на психолога за учебната 2022-2023 година

План за работата на педагогическия съветник за учебната 2022-2023 година

План за квалификационна дейност учебна 2022-2023 година

План за контролна дейност за заместник – директора по учебна дейност за учебната 2022-2023 година

Програма по гражданско, здравно, екологично, и интеркултурно образование за учебната 2022-2023

План за работа на педагогическия съвет за учебната 2022-2023 

План за работа на училищна комисия по БДП за учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план на 1а клас 2022-2023

Училищен учебен план на 1б клас 2022-2023

Училищен учебен план на 2 клас 2022-2023

Училищен учебен план на 3 клас 2022-2023

Училищен учебен план на 4 клас 2022-2023

Училищен учебен план на 5 клас 2022-2023

Училищен учебен план на 6а клас 2022-2023

Училищен учебен план на 6б клас 2022-2023

Училищен учебен план на 7а клас 2022-2023

Училищен учебен план на 7б клас 2022-2023

Училищен учебен план на 8 клас, специалност Агроекология 2022-2023

Училищен учебен план на 8 клас, специалност Електронна търговия 2022-2023

Училищен учебен план на 9 клас, специалност Агроекология 2022-2023

Училищен учебен план на 9 клас, специалност Електронна търговия 2022-2023

Училищен учебен план на 10 клас, специалност Агроекология 2022-2023

Училищен учебен план на 10 клас, специалност Електронна търговия 2022-2023

Училищен учебен план на 11 клас, специалност Агроекология 2022-2023

Училищен учебен план на 11 клас, специалност Електронна търговия 2022-2023

Училищен учебен план на 12 клас, специалност Агроекология 2022-2023

Училищен учебен план на 12 клас, специалност Електронна търговия 2022-2023

Стратегия за дейността на СУ „Христо Ботев“ 2020 – 2024

Правилник за дейността на СУ „Христо Ботев“ 

Форми на обучение

Организация на учебния ден

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

План за работа в условията на COVID 19

КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в СУ “Христо Ботев“- село Ветрино

Антикорупционна програма

Етичен кодекс СУ „Христо Ботев“

Инструкция за гарантиране на безопасност и култура на поведение на пътуващи ученици и учители

Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в СУ „Христо Ботев“

Вътрешни правила за избор, доставка и предоставяне за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учбници и учебни комплекти в СУ „Христо Ботев“

Наредба за административното обслужване

План за противодействие на тероризма СУ

План за защита при бедствия СУ