Меню Затваряне

Бланки и формуляри

От тук може да свалите бланки на документи в PDF или Word формат.

Индикативен списък на предоставяни услуги

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на диплома за средно образование

Прием и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация